Agria Maximal                                                                                                      

Den vanligaste ersättningsorsaken i Agria Maximal är ledsjukdomar. Försäkringen innehåller en livförsäkring som betalar ersättning med hela försäkringsbeloppet om hästen skulle dö tex vid brand, eller om hästen skulle skadas eller insjukna så svårt att den måste avlivas tex vid benbrott eller kolik, eller om hästen kommer bort dvs blir stulen.

Men det som gör försäkringen maximal är att den ersätter förlorad användbarhet. Med förlorad användbarhet menas att hästen på grund av sjukdom eller skada tex kronisk hälta inte längre kan användas som rid- eller brukshäst. Du kan då välja att ta ut hela försäkringsbeloppet (hästen avlivas) eller del av försäkringsbeloppet (hästen kan leva vidare och användas som avels- eller promenadhäst). Om du väljer att ta ut del av försäkringsbeloppet innebär det att du får ut den del som överstiger 10.000 kr. Förutsättning för delersättning är att hästen ur djurskyddssynpunkt kan leva vidare.

Den veterinärvårdsförsäkring som ingår i Agria Maximal kan köpas separat eller väljas bort. Försäkringen ersätter kostnader för undersökning, behandling och vård på grund av sjukdom eller skada. Behandling och vård ska utföras av veterinär. Försäkringen ersätter även mediciner och förbandsmaterial som veterinären använder i samband med behandlingen.

Du kan få hjälp upp till 50 000 kr i veterinärvårdskostnader per år. Självrisken är 1800 kr. Ersättning betalas med 80% av de ersättningsbara veterinärvårdskostnader som överstiger självrisken. Du betalar bara en självrisk för varje självriskperiod om 125 dagar, räknat från och med första behandlingsdagen.

Vad gäller Agria Maximal inte för?
Försäkringen gäller inte för lynnesfel, nymfomani eller ovanor, bristande eller upphörd avelsduglighet (ersätts i Agria Avel), slakt eller oanvändbarhet av avelshygieniska skäl, stelkramp (om hästen är otillräckligt vaccinerad). Anledningen till undantagen är att några av dessa orsaker kan bero på miljöfaktorer och vissa kan förebyggas genom enkla insatser. En av Agrias grundstenar är att främja god djurhållning.

Det som också inte ersätts i veterinärvårdsförsäkringen är resor, transporter, receptförskrivna eller utlämnade läkemedel, fördyrade veterinärvårdskostnader, administrativa kostnader, mervärdesskatt (för den som är momsredovisningsskyldig) eller förebyggande åtgärder som t ex vaccinering.

Du kan skydda dig mot receptförskrivna eller utlämnade läkemedel, veterinärens resekostnader samt djurambulans genom att köpa till en Utökad Veterinärvård. Då får du hjälp med upp till 100.000 kr i veterinärvårdskostnader per år och ersättning med 100%.

Agria Extra - Försäkringsskydd mot dolda fel
Förutsättningen för att din häst ska omfattas av Agria Extra är att hästen försäkras in före 30 dagars ålder i Agria Maximal och förblir försäkrad i Agria Maximal utan avbrott. Om hästen byter ägare är den nya ägaren berättigad till samma skydd under förutsättning att försäkringen inte bryts. Moderstoet ska dessutom vara liv- och/eller veterinärvårdsförsäkrat hos Agria för att fölet ska få det utökade försäkringsskyddet.

Agria Extra innebär att försäkringen utan extra kostnad gäller för dolda fel (även medfödda dolda fel). Med dolda fel menas fel som fanns vid försäkringens tecknande, men som inte var synliga. Det vill säga ett fel som varken du som hästägare eller veterinären kunnat se.

I praktiken betyder det bland annat att du vid en försäljning inte behöver blir ekonomiskt drabbad om köparen skulle behöva kräva återgång av köpet på grund av dolda fel. Det betyder också att en häst som är försäkrad med Agria Extra är ett "säkrare kort" för en köpare, vilket också ger hästen ett högre värde. Men det viktigaste är att du kan få försäkringsersättning om din häst måste behandlas eller i värsta fall avlivas på grund av ett dolt fel. Kort sagt, det sammanhängande försäkringsskyddet ger dig en extra trygghet.

Villkor Agria Maximal Veterinärvård
Villkor Agria Maximal Liv- och Användbarhet
Gemensamma Försäkringsvillkor
Utökad Veterinärvård

Agria Maximal Veterinärvård 2004


2. Agria Maximal Veterinärvård
Agria Maximal Veterinärvård kan tecknas för alla hästar utom för trav- och galopphästar så länge de tränas för eller tävlar i trav respektive galopp. Hästen anses påbörjat sin träning vid den tidpunkt den vänjs vid sadel eller sele.

2.1 Försäkringen ersätter kostnader för undersökning, behandling och vård på grund av sjukdom eller skada. Behandling och vård ska utföras av veterinär i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Medicin och förbandsmaterial som veterinären använder vid behandlingstillfällena omfattas också av försäkringen. En noggrann specifikation av behandlings- och undersökningskostnaderna ska kunna redovisas.

Agria har i särskilda fall rätt att hänvisa till speciell veterinär.

För hästar som också är livförsäkrade får du vid skadeut-betalningen även ersättning för nödslakts-, destruktions- och avlivningskostnader om avlivningsorsaken är ersättningsbar enligt villkoren punkt 9.1 och som dessutom har Agria Maximal Veterinärvård omfattas av veterinärvårdsförsäkringen under 30 dagar efter fölningen.

Om man dessförinnan tecknat en egen veterinärvårds-försäkring på fölet kan försäkringstagaren välja att använda denna försäkring istället. För fölet gäller veterinärvårdsförsäkringen enligt villkoren för Agria Maximal Veterinärvård, se punkt 2.

2.2 Självrisk och ersättningsregler.
En självriskperiod omfattar 125 dagar räknat från och med den första veterinärbehandlingen. För varje självriskperiod avräknas från ersättningsbara veterinärvårdskostnader en självrisk som består av en fast del (grundsjälvrisk) och en rörlig del. Grundsjälvrisken är 1 800 kr. Den rörliga delen är under hela perioden 20% av de ersättningsbara kostnader som överstiger grundsjälvrisken. Högsta ersättning per försäkringsår är 50 000 kr.

2.3 Agria Maximal Veterinärvård omfattar inte kostnader för:
o MR, MRI- (magnetresonans-) och CT- (datortomografi-) undersökningar,
o veterinärens resor,
o transportkostnader och övriga resekostnader,
o läkemedel, receptförskrivna eller utlämnade av veterinär,
o medicinskt foder,
o försäljning, t ex av veterinär ordinerade eller utlämnad produkter,
o fördyrade veterinärvårdskostnader i de fall veterinärbehandling ägt rum under jourtid utan att detta varit medicinskt nödvändigt,
o provtagning och undersökning för bestämning av antikroppar/ antikroppstitrar,
o fakturerings- och intygskostnader,
o mervärdeskatt (moms) för den som är momsredovisningsskyldig,
o förebyggande åtgärder,
o undersökning och behandling som inte är medicinskt motiverad,
o Alternativbehandling, dock ersätts akupunkturbehandling i smärtstillande syfte då veterinär med akupunkturutbildning utför behandlingen. Laserbehandling ersätts endast vid veterinärbehandling av sårskador,
o kastration, klapphingstoperation,
o behandling där avsikten är att få sto dräktigt, exempelvis provtagning, hormonbehandling, livmoderssköljning eller allmän behandling,
o sjukdom eller skada som uppkommit genom bristande omvårdnad,
o undersökning/behandling av tänder. Dock ersätts kostnader för tandfraktur och rotspetsabscess.
o borttagande av vargtänder,
o undersökning, behandling och vård av lynnesfel, nymfomani eller ovanor,
o undersökning, behandling och vård av stelkramp om hästen är otillräckligt vaccinerad,
o hovslageri, dock ersätts sjukbeslag då arbetet utförts på hästklinik eller då veterinär remitterat arbetet till hovslagare "i fält". Remissen skall då bifogas skadeanmälan. Ersättning begränsas till att omfatta
det första sjukbeslaget och utfaller enbart vid följande fastställda diagnoser:
- fång,
- strålbenshälta,
- hovbensostit, hovbensfraktur, hovbensfissur,
- hålvägg,
- hovböld,
- spiktramp,
- hornspricka,
- traumatiska hovskador.

Fölkorrigeringar ersätts på häst upp till 1,5 års ålder och ersätter då kostnader under hela behandlingsperioden efter följande fastställda diagnoser:
- senkontraktur,
- bockhov,
- benaxelavvikelse.

Försäkringen omfattar inte kostnader för avlivning, omhändertagande, obduktion eller kremering annat än i de fall som anges i punkt 1.1.1 eller 2.1.

2.4 Agria Extra
Hästar försäkrade i Agria Extra har ett försäkringsskydd mot dolda fel. Se villkorsbestämmelse punkt 12, sid 33.

Fodervärdsavtal och A1!

Bra att veta
En fråga angående avtalet:
I fodervärdsavtalet står det att hästägaren skall se till att hästen är A1 försäkrad (eller motsvarande). Vad menas med motsvarande? 1. Är det olika regler för olika försäkringsbolag? 2. Kan vi bryta avtalet om hästen "bara" har en vet.försäkring? Ingen vet.undersökn gjordes innan avtalet skrevs under. 3. Vilket är högsta försäkringsbeloppet vid en veterinärvårdsförsäkr? och vad kostar detta per år?


Svar:
Hej!

Svar:

1. Ja, försäkringsskyddet är olika hos de olika bolagen. Med A1 avses ofta respektive bolags "bästa" liv- och veterinärvårdsförsäkring. (Begreppet A1 används mer sällan. Agria benämner sin A1 "Agria Maximal liv- och användbarhet och Agria Maximal Veterinärvård".)

2. Eftersom termen A1 används är det kanske lite oklart vilken försäkring hästen måste ha. Om vi antar att en veterinärvårdsförsäkring är ett för litet skydd har någon av avtalsparterna gjort ett avtalsbrott.

Jag antar att ni är fodervärdar och att ägaren är den villkoret riktar sig emot. (Att han saknar livförsäkring för hästen innebär ingen allvarligt avtalsbrott mot fodervärden. Det är ju ägaren som gör den ekonomiska förlusten om hästen dör. Att det finns en VV-försäkring är dock bra för fodervärden eftersom denna ofta gäller även dennes kostnader.)

Rätten till uppsägning på grund av avtalsbrott beror på vad som avtalats mellan parterna. Ett tidsbegränsat avtal får, som huvudregel, sägas upp i förtid endast om det finns uppsägningsklausuler. Ett avtal som löper tills vidare anses däremot få sägas upp utan särskild grund och utan uppsägningstid.

3. Försäkringsbeloppet och premiens storlek beror på val av försäkringsprodukt samt hästens ras. Kontakta Agrias kundcenter för mer information.

Sammanfattade kan man säger att hästen utlämnas frisk, och varför:
Hästen ha gott hela sommaren i varan verksamhet och då sätts hästens physik på prof. Blir det ingen hälta under sommaren ha hästen klarad sig även 1 år till. Ni måste förstår att jag behöver friska hästar och det funka inte i min verksamhet att ha massa halta hästar som är av behov av vila. Fodervärden kan var lugnd i det samhanget är den på gränsen söker jag en lämplig plats som sällskapshäst. Om det är inte en tillfällig åkomma pga en spark eller en sträckning så är det så att en häst ha en livslängd och då ta jag ut dem ur min verksamhet om deninte klara sommaren.

Tillbaks till fodervärdshästar

Tilbaks till Utackorderingskontrakt